English (United Kingdom)
image image image image
Kissir Brana je izgrađena na reci Kissir na severoistoku Alžira  u blizini grada JIJEL, približno 1 km od obale Mediterana.Namena brane je snabdevanje vodom grada Jijel i navodnjavanje priobalnog područja.
Prvonek
Akumulacija Prvonek služi za snabdevanje pitkom vodom Vranjske Banje,Vranja, Bujanovca, Preševa. 
Brana Sarrath Brana je u izgradnji na reci SARRATH na zapadu Tunisa u blizini grada EL KEF i služi za snabdevanje vodom i navodnjavanje područja Boughanem i Mahjouba. 
Tunel - Interceptor Kolektor INTERCEPTOR Ušće-Veliko Selo je predviđen kao rešenje za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda i dela atmosferskih voda iz centralnog beogradskog kanalizacionog sistema, uključujući Novi Beograd i Zemun, koje bi se prikupljale i odvodile nizvodno od grada u Dunav.
Aktuelnosti Završetak izmeštanja reke Kolubare – II Faza

Pretraga

Aktuelnosti

Ko je trenutno online?

Imamo 58 gostiju na mreži

Završetak izmeštanja reke Kolubare – II Faza

 

a) Reka Kolubara

Reka Kolubara je izmeštena od transportnog-tehloškog mosta do ušća Vraničine u dužini od 2600 m od čega 1950 m preko unutrašnjeg odlagališta. Karakterističan poprečni profil na odlagalištu je : širina minor korita je 247 m, dubina minor korita 8-9 m, nagib kosina obale 1:4, širina krune nasipa je 8 m, nagib kosine 1:3 i visine 3,4-4,5 m, osno rastojanje nasipa je 200 m. Uzdužni pad korita je 0,3 %, a postojeći pad od 0,75% sa visinskom razlikom od 2,4 m poništena je izradom brzotoka sa bučnicom korisne visine od 1,6 m. Brzotok je nagiba 1:5, a bučnica dužine 30m, grade se od kamena zidanog u cementnom malteru na podlozi od svežeg betona. Na početku i na kraju brzotoka su armirano betonski pragovi kao i na kraju bučnice.

Obzirom da korito reke prolazi kroz heterogen i nekonsolidovan teren, unutrašnje odlagalište, korito je zaptiveno EPDM geomembranom debljine 1,5 mm koja je zaštićena dvostrukim geotekstilom. Ukuono je ugrađeno 155 000 m² geomembrane. Geomembrana je postavljena u dnu korita i kosini do 3,5 m visine merno vertikalno od dna korita. Proizvođač geomembrane je „Firestone“ iz SAD-a, isporuku i postavljanje iste uradio je „Optikus“ iz Beograda.

Osiguranje korita od erozije obezbeđeno je izradom obaloutvrde, uzdužnih i poprečnih pragova od lomljenog kamena. Rastojanje poprečnih pragova je 50 m.
Izvođač je tokom izgradnje korita ugradio: 265 000 m³ gline, 138 000 m³ balasta, 70 000 m³, 51 000 m³ kamena, 1.429 m³ betona i 16 t armature.

b) Reka Peštan

Reka Peštan izmeštena je van zone radova p.k. (polje G) i južno od izvorišta Peštan da ne ugrozi objekte vodosnadbevanja lazarevca.
Ukupna dužina izmeštanja reke je 1 814 m kroz aluvijalnu ravan reke Kolubare i Peštan. Pad dna korita je 1% i manji je od postojećeg (1,5%). Denivelacija od mesta skretanja 4reke do mesta ušća je 5,3 m. Širina korita u dnu je 8 m, dubina 3,5-8 m, nagib kosina obala je 1:2, širina krune nasipa je 4 m, nagib bočnih kosina 1:2, visine 2-3 m i osno rastojanje 45 m. Denivelacija je regulisana izgradnjom brzotoka sa bučnicom korisne visine 3,3 m i pada 1:5.

Osiguranje korita od erozije urađeno je izgradnjom obaloutvrda od lomljenog kamena. Dno korita od bučnice do ušća obloženo je kamenom i izgrađene su obaloutvrde, a na samom ušću kompletna konstrukcija je zalivena betonom.

Tokom izgradnje korita reke Izvođač je iskopao 168 000 m³ materijala, u nasipe je ugradio 116 000 m³ gline, ugradio je 9 400 m³ kamena, 1350 m³ betona i 14 t armature.

c) Cevovod

Potisni cevovod od crpne stanice do šahta pored industrijske pruge Vreoci-Tent ima dužinu od 2 820 m, prečnika je ø 400 m i od poliestera je.

d) Pristupni put

Put oko „polja G“ povezuje Kolubaru Preradu sa crpnom stanicom i naselja Vreoci i Skobalj jer će postojeći put biti uništen rudarskim radovima. Dužina puta je 3 065 m, širine kolovoza od 6 m, a planuma 8,5 m. Debljina kolovozne konstrukcije je 60 m, a čine je šljunak d=30 cm, kameni agregat 0-31 mm d=20 cm, bituminizirani noseći sloj d=6 cm i habajući asfalt, beton d=4 cm.