Brodske prevodnice i ustave

Brodske prevodnice i ustave

 

Novi Sad 

Ovaj hidrotehnički objekat je izgradjen u okviru projekta , kanal Dunav-Tisa-Dunav. Prevodnica se sastoji od komore dužine 122 m, širine 12 m, dubine 13 m i uzvodnog i nizvodnog stajališta. Uzvodno stajalište je fundirano armirano-betonskim šipovima dužine 12 m, a sastoji se od 11 polja po 20 m. Nizvodno stajalište je dugo 153 m, a sastoji se od 8 vertikalnih armirano-betonskih stubova isine 10 m , preseka 120 /140 cm.


Količina radova 

Iskop za objekat

490.000 m3

Nasip oko objekta

114.000 m3

Beton

28.000 m3

Armatura

1.450 t

Pobijanje larsen talpi

440 m

Pobijanje betonskih šipova

1.050 m

Bušenje depresionih šipova

980 m

Lokacija

Novi Sad

Investitor

Direkcija hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav 1960-1964

 

Brodska prevodnica Pančevo 

Prevodnica se sastoji od komore dužine 122 m, širine 12 m, dubine 13 m i uzvodnog i nizvodnog stajališta.

Količina radova 

Iskop za objekat

400.000 m3

Beton

40.000 m3

Lokacija

Pančevo

Investitor

Direkcija hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav 1971-1973
 

Pristanište Pančevo 

Pristanište Pančevo je izgradjeno za potrebe naftne i hemijske industrije u Pančevu. Objekat je izveden kao vertikalni betonski kejski zid, fundiran na šipovima do 25 m. Noseća horizontalna kontinualna ploča široka je 12 m. Na svakih 6 m oslanja se na seriju šipova, a na nju su postavljeni kranski nosači. Efektivna dužina pristanista je 343 m. Izvršeno je 132.000 m3 iskopa, ugradjeno 43.000 m3 betona i 770 t armature.

Investitor

Hemijska industrija Pančevo

Vreme gradnje

1960-1962

Brodska predvodnica Djerdap 

U sklopu hidroenergetskog i plovidbenog sistema "Djerdap" izradjene su brodske prevodnice simetrično postavljene na rumunskoj i jugoslovenskoj strani Dunava.
Dvostepena prevodnica je izgradjena od armiranog betona. Dužina uzvodne i nizvodne komore prevodnice je po 310 m, širine 34 m. Denivelacija nivoa vode uzvodno i nizvodno varira od 19,20 do 34,40 m. Uzvodno i nizvodno dužine do 580 m, širine 100 m.
Uzvodno pristanište na jugoslovenskoj strani se sastoji od nasipa kamenom (od iskopa objekta), sa armirano betonskim zidom prema vodi i vodećih stubova od armiranog betona do obale. Nizvodno pristanište je izradjeno od armirano-betonskog zida. Izvršena je regulacija korita Dunava u dužini od 6.250 m. Na ovom objektu Hidrotehnika Hidroenergetika je izvršila sve zemljane radove.

Investitor

Združena Elektroprivreda Srbije

Vreme gradjenja

1970-1974