English (United Kingdom)
image image image image
Kissir Brana je izgrađena na reci Kissir na severoistoku Alžira  u blizini grada JIJEL, približno 1 km od obale Mediterana.Namena brane je snabdevanje vodom grada Jijel i navodnjavanje priobalnog područja.
Prvonek
Akumulacija Prvonek služi za snabdevanje pitkom vodom Vranjske Banje,Vranja, Bujanovca, Preševa. 
Brana Sarrath Brana je u izgradnji na reci SARRATH na zapadu Tunisa u blizini grada EL KEF i služi za snabdevanje vodom i navodnjavanje područja Boughanem i Mahjouba. 
Tunel - Interceptor Kolektor INTERCEPTOR Ušće-Veliko Selo je predviđen kao rešenje za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda i dela atmosferskih voda iz centralnog beogradskog kanalizacionog sistema, uključujući Novi Beograd i Zemun, koje bi se prikupljale i odvodile nizvodno od grada u Dunav.
Aktuelni projekti Srbija Brana Arilje – Profil Svračkovo

Pretraga

Aktuelnosti

Ko je trenutno online?

Imamo 66 gostiju na mreži

Brana Arilje – Profil Svračkovo

Brana „Arilje-profil Svračkovo“ se nalazi na reci Rzav na oko 8 km uzvodno od grada Arilja. Ugovor za izgradnj ubrane potpisan je u decembru 2011. godine, a radovi su započeli u aprilu 2012.godine.

Početna faza radova na izgradnji brane se odnosi na iskop materijala u zoni šahtnog preliva. Iskop materijala se vrši miniranjem, obzirom da se radi o čvrstoj steni, krečnjaku. Nakon dopreme mehanizacije i formiranja gradilišta pristupilo se izgradnji pristupnog puta mestau radova sa već postojećeg puta koji vodi na, buduću, krunu brane na koti 423,60 mnm.

Početak iskopa je bio na koti 488,60 mnm. Projektom je predviđeno da se iskop izvodi u etažamo od po 5m sa nagibom kosina iskopa. 5:1. Do 20.09.2012. godine sa iskopom se stiglo do kote 443,60 mnm. Zaključno sa 20.09.2012. godine ukupno je iskopano oko 51.000 m3 materijala koji se u zavisnosti od kvaliteta deponuje na dve deponije nizvodno od pregradnog mesta brane. Kvalitetniji materijal se deponuje na deponiju koja se nalazi na oko 800m nizvodno od pregradnog mesta brane i kasnije će se koristiti za nasip tela brane.

Materijal lošijeg kvaliteta ( koji se ne može koristiti za nasipanje tela brane ) se deponuje na prostoru budućeg gradilišnog naselja i dela privrednog gradilišta koja se nalazi na oko 1300m nizvodno od pregradnog mesta. Ovaj materijal se na deponiji razastire u slojevima od 50cm i kompaktira kako bi se na njemu u sledećoj fazi moglo izvoditi formiranje gradilišnog naselja i dela privrednog gradilišta.

Pored iskopa, projektom je predviđeno i da se vrši osiguranje ( zaštita ) kosina iskopa ankerima, armaturnom mrežom i prskanim ( torkret ) betonom. Radovi na poziciji zaštite ( osiguranja ) kosine su započeli sredinom avgusta 2012.godine, postavljanjem ankera i armaturne mreže od kote 488,60 mnm do kote 468,60mnm i trenutno se odvijaju radovi na ugradnji prskanog ( torkret ) betona. Do 20.09.2012. godine ugrađeno je oko 100m2 prskanog ( torkret ) betona, 1000m2 armaturne mreže i 200 kom ankera.

Dinamičkim planom radova za 2012.godinu predviđeno je da se iskop, zajedno sa osiguranjem kosina, izvede do kote 423,60 mnm. Planirano je da radovi u ovoj godini traju do 01.decembra. Ukoliko atmosferske prilike dozvole radovi bi se, i posle, 01.decembra nastavili na poziciji iskopa do kote 411,00 mnm.Završetkom iskopa do kote 411,00 mnm bi se stvorili uslovi za formiranjem dela privrednog gradilišta na kome je predviđeno da se nalaze Fabrika betona, gradilišna laboratorija, kao i armiračko-tesarski pogon.


Brana Arilje – Profil Svračkovo 2014/2015

 


Brana Arilje – Profil Svračkovo 2020

 

 

Brana Arilje – Profil Svračkovo 2021

 

Hidrotehnika-Hidroenergetika ad je Glavni Izvođač radova na projektu izgradnje brane i akumulacije „Arilje – profil Svračkovo“. Brana se nalazi na oko 8 km od grada Arilja
Radovi na ovom projektu su započeti u aprilu 2012.godine.

Do danas radovi su se odvijali u skladu sa predviđenom dinamikom koja je bila uslovljena mogućnostima Investitora za finansiranje na godišnjem nivou.U poslednje dve godine Investitor je uspeo da obezbedi značajnija finansijska sredstva čime je omogućeno da se radovi ubrzaju.

Obzirom na lošu geologiju terena na profilu brane došlo je do značajnijih izmena u projektu, što se posebno odnosi na pojavu velikog klizišta na levoj obali nizvodno, iznad budućeg slapišta optočnog tunela.

IZVEDENI RADOVI
 
Zaključno sa oktobrom 2021.godine izvedeni su sledeći radovi:
 
Pripremni radovi – izgradnja gradilišnog naselja za potrebe smeštaja i ishrane zaposlenih, privredno gradilište ( mašinska radionica sa servisom, magacini, tesarsko-armirački pogon ), fabrika betona, gradilišna laboratorija.
 
Šahtni preliv– komplet iskop platoa šahtnog preliva sa zaštitom kosina iskopa, vertikalni iskop sa zaštitom do kote 396 mnm ( podzemni vertikalni deo ), beton kolena šahtnog preliva, beton vertikalnog dela šahtnog preliva do kote 396 mnm, postavljanje oskultacione opreme 
 
Optočni tunel– komplet iskop optočnog tunela sa zaštitom iskopa, beton obloge optočnog tunela svetlog otvora Ø8,50 m  ( bez izlaznog portala i prelazne deonice. 
 
Temeljni ispust – iskop tunela sa zaštitom iskopa, beton obloge tunela svetlog otvora Ø 2,00 m
 
Tunel za vodosnabdevanje – iskop tunela sa zaštitom iskopa, beton obloge tunela svetlog otvora Ø 2,00 m  
 
Hidroenergetski tunel – iskop tunela sa zaštitom iskopa, beton obloge tunela svetlog otvora Ø 2,50 m  
 
Vodozahvatna kula – iskop podzemnog dela sa zaštitom, komplet beton kule ( sa kućicom )  Ø 6,50 m visine 58 m, kao i AB oporac za pasarelu vodozahvatne kule.
 
Pristupne saobračajnice ( S1,S2,S3 ) – Izveden je deo projektovanih pristupnih puteva do završne kote donjeg nosećeg stroja. 
 
Sanacija kosine na levom boku iznad budućeg slapišta – Izveden je iskop sa zaštitom kosina ( ankeri, armaturna mreža, torkret ) do kote 375,00 mnm.
 
Istaržni radovi na desnom boku u svrhu izrade projekta dodatnog preliva – Izvedeni su radovi na probijanju pristupnih puteva u ukupnoj dužini od oko 1500 m širine  do 6m. Ovi putevi su izvedeni zbog pristupa mehanizacije ( opreme za bušenje ) predviđenim lokacijama za istražne radove. Izvedeni su radovi na bušenju sa jezgrovanjem na ukupno 8 bušotina ukupne dužine od 370 m.
 
 
RADOVI KOJI SE TRENUTNO IZVODE

Šahtni preliv– Postavljanje oplate, armature i beton obloge do kote 398 mnm i priprema za početak radova na betoniranju nadzemnog dela.
 
Temeljni ispust – radovi na kontaktnom injektiranju.
 
Tunel za vodosnabdevanje – Radovi na kontaktnom injektiranju.
 
Vodozahvatna kula – montaža portalnog krana u kućici vodozahvatne kule koji služi za, kasniju montažu vertikalnog dela hidromehaničke opreme. Montaža čelične pasarele za pristup kuli vodozahvata sa krune brane. Radovi na kontaktnom injektiranju.
 
Sanacija kosine na levom boku iznad budućeg slapišta – iskop sa zaštitom kosina ( ankeri, armaturna mreža, torkret, geotehnička sidra, injekcioni radovi ) do kote 369,20 mnm.
Istaržni radovi na desnom boku u svrhu izrade projekta dodatnog preliva – Radovi na probijanju preostalih deonica pristupnih puteva. Radovi na bušenju sa jezgrovanjem na preostalih 8 bušotina.
 
 

Brana Arilje – Profil Svračkovo 2022

 

Tokom 2022.godine saglasno dinamičkom planu izvedeni su sledeći radovi:

1.      Izrada armirano betonskih bušenih šipova Ø1500mm

-        Bušenje 1.929 m odnosno 3.495 m3 iskopa

-        Armirani beton šipova 3.660 m3

-        Armaturni koševi šipova 840 t

-        Armirani beton naglavne grede 266 m3

-        Armatura naglavne grede 38t

2.      Ugradnja geotehničkih sidara tipa ANP Y1860 S7-15.7mm -11 kablova po 150mm2- Pdop=2046kN

-        Bušenje za geotehnička sidra 2.125 m

-        Ugradnja 1.870 m

3.      Zaptivno injektiranje na levom boku – produžetak injekcione zavese

4.      Iskop i osiguranje iskopa prelazne deonice i odvodnog kanala šahtnog preliva

5.      Betonski i armirački rdaovi na izradi izlaznog portala optočnog tunela

6.      Injekcioni radovi kroz oblogu optočnog tunela

7.      Radovi na šahtnom prelivu

-        Iskop i osiguranje iskopa

-        Betonski radovi

-        Izgradnja nadzemnog dela šahtnog preliva od kote 398 mnm

8.      Izgradnja šahtne zatvaračnice na dovodu hidroelektrane

9.      Deo pripremnih radova koji se odnosi na uređenje i održavanje gradilišnog naselja i oko 590 m gradilišnih puteva širine 6m

 

Brana Arilje – Profil Svračkovo 2023

 

Godišnjim Ugovorom za 2023.godinu i dinačkim planom predvišeno je da se izvedu sledeći radovi

1.      Završetak radova na izradi preostalih armirano betonskih bušenih šipova Ø1500mm

2.      Ugradnja geotehničkih sidara tipa ANP Y1860 S7-15.7mm -11 kablova po 150mm2- Pdop=2046kN

3.      Zaptivno injektiranje na brani – produžetak injekcione zavese u levom boku

4.      Radovi na optočnom tunelu:

-        iskop za prelaznu deonicu i odvodni kanala sa zaštitom kosina iskopa ( torkret,armomreža,ankeri )

-        injekcioni radovi na bušenju i injektiranju kontaktno-veznih, kontaktnih i bušotinama injekcione rozete

5.      Radovi na vodozahvatnom tunelu

-        Iskop za ulaznu građevinu

-        Betonski i armirački radovi za ulaznu građevinu

-        Injekcioni radovi na kontaktnim bušotinama i injekcionoj rozeti

6.      Izrada izolacije krovnog pokrivača kućice na vodozahvatnoj kuli

7.      Pripremni radovi – deo radova na održavanju kanalizacionog sistema i izrada gradilišnih puteva

Završetkom ovih radova se stvaraju uslovi za početak radova na skretanju reke.